Oktyabr ayının yeni kitabları

Oktyabr ayının yeni kitabları

Yeni kitablar

1.Allan Edvard Barsni. “Sosial işdə etik prinsiplər və dəyərlər.”

   Hərtərəfli tədris planına kompleks yanaşma.(İngilis dilindən tərcümə).B., “TEAS Press” Nəş.2020,568 səh.

2.Hüseynova Mahirə.Ümumtürk dilləri dialekt və şivələrinin qarşılıqlı inteqrasiyası.B.,2020.600 səh.

3.Mahirə Nağıqızı.Yanından keçmə dağların B.,2021.312 səh.

4.. “Uşaqyönümlü,demokratik məktəbəqədər təhsil”. “Addım-addım”yanaşma.(İngilis dilindən tərcümə).B., “TERS Press”Nəş.2021,396 səh.

5. QuliyevElman.Abay Kunanbayev.Ankara ,2020.343 səh .

 6.Füzuli Əsgərli. “Uşaq ədəbiyyatı”.(Dərs vəsaiti).B.,2021, “ADPU-nəş”,441 səh.

7..S.Hüseynoğlu. “Ədəbiyyatın metodikası”:laboratoriya məşğələləri.(Dərs vəsaiti).B.,2020,176 səh.

8.İbrahim Bayramov,Nazim Mustafa. “Həqiqətin onomastikası”.(İndiki Ermənistan Respublikası ərazisində tarixi-coğrafi adların dəyişdirilməsi və saxtalaşdırılması).Birinci nəşr.B., “Şərq-Qərb”,464 səh.

9. “İnklüziv təhsil”.Sinifdə müxtəlifliyin dəstəklənməsi üçün təcrübi təlimatlar. “İdeal Print”mətbəəsi,2020,309 səh.

10. Əmrulla Paşayev, Fərrux Rüstəmov “Pedaqogika” .Yeni kurs B., “Elm və təhsil” 2017

11.S.Ə.Veysova,S.T.Paşayeva,H.Ə.Veysov. “İnteqrallama metodları”(Dərs vəsaiti).B.,2021, “Müəllim nəş.”,140 səh.

12.Əliyeva Sədaqət Ağarəhim qızı. “Məktəbəqədər pedaqogika tarixində metodoloji yanaşmalar”.(M.Montessorinin pedaqoji ideyaları əsasında).Dərs vəsaiti.B.,2021, “ADPU-nəş.”200 səh.

13.Pərixanım Soltanqızı(Hüseyova). “Uşaq ədəbiyyatı”.Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında uşaq mütaliəsi nümunələri.B.,2021, “ADPU-nəş.”200 səh.

14.N.Ə.Əkbərov,N.A.Novruzova,U.S.Baxşıyeva,K.C.Mehdizadə. “Ümumtəhsil məktəblərində ümumi kimya müasir təsəvvürlərdə,orta ixtisas məktəbləri üçün dərs vəsaiti.B.,2021,446 səh.

15.Əliyeva Sədaqət Ağarəhim qızı. “Məktəbəqədər təhsilin inkişaf tarixi”.Dərs vəsaiti.B.,2021, “ADPU-nəş.”473 səh.

16.Rasulov R.A.Adi diferensial tənliklər. “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi”ixtisası üçün dərs vəsaiti.B.,2021, “ADPU-nəş.,298 səh.

17.Mirvari Verdiyeva. “Coğrafiya kabineti və meydançasında aparılan işlər”.(Magistrantlar üçün dərs vəsaiti).B.,2021, “ADPU-nəş.”184 səh.

18.Mirvari Verdiyeva. “Coğrafiyanın tədrisində diyarşünaslıq prinsipi”.(Magistrantlar üçün dərs vəsaiti).B.,2021, “ADPU-nəş.”242 səh.

19.T.H.Ağayeva. “Korreksiyaedici xidmətin tarixi və metodologiyası”.Dərs vəsaiti.B.,2021, “ADPU-nəş”.205 səh.

20. ADPU-100(1921-2021-il).Məktəbəqədər təhsil fakültəsi. “ADPU”,2021,278 səh.

21.Rəhilə Hümmətova. “Linqvistik təhlilin növləri”.Monoqrafiya. B., 2021, “ADPU-nəş”,282 səh.

22.Əlizadə Türkan,Şıxıyeva Nigar,Hüseynzadə Tellər. “İnformatika qiymətləndirmə testləri”.(1-6 sinif).B.,2021, “ADPU-nəş.”132 səh.

23. Timuçin Əfəndiyev. “Milli özünüdərk ədəbi kontekstdə”.B., “Azərnəşr”,2021,472 səh.

24. Aynur Qafarlı. “Dənizdir,günəşdir,nəğmədir,mənəm”.B., “Elm və təhsil”,2021,256 səh.

25. Т.М.Нагиев.Сопряженные реакции в контексте современных идей.Баку,2020,208 стр.

26. Акперов Н.А.,Залов А.З.,Бабаева Г.В.,Искендерова К.О. «Органическая химия-1(ациклические соединения):Учебное пособие для ВУЗов, «АГПУ»,Баку,2021,605 стp.