Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi

Həmidova Teyyubə
Baş kitabxanaçı

Mustafayeva Sürəya
Baş biblioqraf

Xanlarova Şəkurə
Böyük kitabxanaçı

Ağarzayeva Gülər
Kitabxanaçı

Kitabxana fondunun komplektləşməsi mənbələri:

-Hökumət idarələrindən

-müəlliflər tərəfindən

-nəşriyyatlardan

-ADPU-nun nəşriyyatından

-oxucular tərəfindən itirilən kitabların əvəzinə alınan kitablar

-köçürmə yolu ilə

-kitabların ümumi uçot kitabında və fərdi uçot kitabında (invertar)qeydə alınması

-uçotun alınması və ştampın vurulması.

Kitabişləmə və kataloqlaşdırma

-biblioqrafik təsvir

-kitabların elmi cəhətdən işlənməsi

-kataloqlaşdırma və indeksləşdirmə

-təsnifləşdirmə

-kataloqların quruluşu

-əlifba kataloqu(dillər üzrə-azərbaycan,rus,digər xarici dillər)

-sistemli kataloq(dillər üzrə-azərbaycan,rus,digər xarici dillər)

-kitabxanada istifadə olunan təsnifat və müəllif işarəsi

-onluq təsnifat

-ikirəqəmli müəllif işarəsi

Fondun quruluşu,düzülüşü,

-nadir kitablar fondu

-humanitar elmlər fondu

-dəqiq və texniki elmlər fondu

Fondun düzülüşü

Sistemli(daxili əlifba ilə)

Fondun tərkibi

Kitablar,dissertasiyalar,avtoreferatlar,magistr dissertasiyasi,metodik vəsaitlər. proqramlar,elmi-təqiqat əsərləri,jurnallar,disklər.

Nadir və qiymətli kitablar fondu azərbaycan,rus, ərəb,fars,türk dillərində və əski əlifba ilə yazılmış bir çox elm sahələrinə aid olan və bədii ədəbiyyatdan ibarətdir.

Kitablarla yanaşı əski əlifba ilə “Molla Nəsrəddin”, “Fyuzat” və “Dəbistan” jurnalları da vardır. Bütün bu ədəbiyyatlar XI,XVIII,XIX,XX əsrlərdə çap olunmuşdur.

Ən qədim kitab 1027-ci ilə aiddir.