Dövri elmi nəşrlər

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində nəşr edilən və
  “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı”na daxil olan elmi jurnalların siyahısı

 

 

 

  • “Pedaqoji Universitetin Xəbərləri” Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası
  • “Pedaqoji Universitetin Xəbərləri” Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası
  • “Tarix, insan və cəmyyət” elmi-nəzəri və elmi-metodik jurnal
  • “Musiqi elmi, mədəniyyəti və təhsilinin aktual problemləri”
  • “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” elmi-nəzəri və metodik məcmuə
  • “MA G İ S T R A N T ” dövri-elmi jurnal