ADPU-nun Filologiya fakültəsinin dekanı professor Hüseynova Mahirə Nağı qızı Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinə müəllifi olduğu kitabları hədiyyə etmişdir.

ADPU-nun Filologiya fakültəsinin dekanı            professor Hüseynova Mahirə Nağı qızı          Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinə müəllifi olduğu kitabları hədiyyə etmişdir.

 1. Aşıq və el şairlərinin fonopoetikası. B.  2015. 3 nüs.
 2. Aşıq və el şairlərinin leksikası. B.  2016.  3 nüs.
 3. Aşıq və el şairlərinin poetikası (Dərələyəz  mahalı  üzrə)  B.,  2017. 4 nüs.
 4. Aşıq və el şairlərinin üslubi frazeologiyası. B.  2017. 3 nüs.
 5. Aşıq və el şairlərinin üslubi morfologiyası. B. 2017.  5 nüs.
 6. Aşıq və el şairlərinin üslubi sintaksisi. B. 2017.  5 nüs.
 7. Azərbaycan dilinin yemək və içki adlarının tarixi etimoloji lüğəti. B.  2018.  4 nüs.
 8. Dilin elmi və estetik problemləri. B.  2019.  2 nüs.
 9. Həsən Mirzəyevin yaradıcılığında  filologiya məsələləri. Dərs vəsaiti.  B. 2014.  2 nüs.
 10. Müasir Azərbaycan dili:aşıq və el şairlərinin yaradıcılığında dialektizmlərin öyrədilməsinə dair. (Dərələyəz mahalı üzrə) Metodik vəsait. B. 2015.  2 nüs.
 11. Müasir azərbaycan dili:aşıq və el şairlərinin yaradıcılığının dil və üslub xüsusiyyətləri. (Dərələyəz mahalı üzrə)  Dərs vəsaiti. B.  2018. 2 nüs.
 12. Müasir  Azərbaycan  dilində  pinktasiya  məsələləri.  B. 2017. 2 nüs.
 13. XIX-XX  əsrlər Azərbaycan aşıq və el şairlərinin əsərlərinin linqvistik təhlilii. B. 2018. 5 nüs.
 14. Üslubi morfologiya (folklor mətnləri əsasında). B.  2018.  8 nüs.
 15. Azərbaycan  dilçiliyində  ümumtürk  dillərinin  dialekt və  şivələrinin müqayisəli  aspektdə  tədqiqi  məsələləri. B. 2019, 7 nüs.
 16. “Meh”. Şerlər və hekayələr. Filologiya fakültəsi. Tərtib  edən və ön söz müəllifi  Hüseynova  Mahirə.  B. 2019. 8 nüs.
 17. Missiya. B. 2019. 2 nüs.
 18. XIX-XX  əsrlər Azərbaycan  aşıq və el şairlərinin  yaradıcılığında onomastik vahidlərin  linqvopoetikası.  B. 2015. 5 nüs.
 1.  Analı dünyam.  B. 2015.  2 nüs.
 2.  Azərbaycan poeziyasında “Dağ obrazı” I cild.  B.  2013.  3 nüs.
 3.  Ruhuna beşiksə,tanı,vətəndir. B.  2017.  1 nüs.
 4.  Nağıqızı Mahirə, Kazımlı  Çapar. Ədəbiyyatşünaslığa xidmət əzmi ilə. B.  2013.  1 nüs